زندگی زیباست

زندگی سراسر زیبایی است اگر در برابر آن تسلیم بود و اگر بتوانیم در این سفر دلی را بدست بیاوریم . سعی کنیم از دل شکستن خودداری نماییم به بیهودگی زیست نخواهیم کرد و در زندگی به آرامش میرسیم.زندگی زیباست اگر با چشمان باز به آن نگاه کنیم و برای هرجه بهتر شدن آن گام برداریم.در این راه عشق میتواند بهترین راهنمایی باشد که در این سفر مارا همراهی کرده تا به سرانجام برسانیم و به مقصد نهایی برسیم .اگر توانایی این را داشته باشیم تا دلی را بدست بیاوریم میتوان به پایان این راه خوشبین بود و از آن لذت برد.زندگی ریباست اگر نگاهمان به زندگی زیبا باشد.در این گذر عمرلحظات خوش و را میتوان به یادگار گذاشت.دلبستگی به زندگی، یعنی وابستگی به زیبایی‌ها و لذت‌های آن نیست. قدر تک تک زیبایی‌های زندگی را بدانیم.

زندگی زیباست ،در زندگی اگر بتوانم که یک دل را از شکستن باز دارم.

به بیهودگی حیات نخواهم کرد.

اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم.

به بیهودگی زیست نخواهم کرد.

یا دردی را تسکین بخشم.

یا انسانی تنها را یاری کنم.

در تنهایی عاشقی، برایش آرامشی شوم

که دیگر بار بسوی شادی باز گردد

به عبث زنده نخواهم ماند.

باید راهی یافت، برایِ درست زیستن در زندگی ،

نه فقط عمر را گُذَراندَن ..

باید راهی یافت..

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا