حق والدين بر فرزندان

و به پدر و مادر خود نیکی کنید

حق والدين بر فرزندان هشتاد حق است چهل حق در حال حيات ايشان و چهل حق در حال ممات

حق والدین‌حقوقی است که پدر و مادر بر عهده فرزندان خویش دارند.

چهل حق كه در حال حيات بر فرزندان واجب است:

الف-ده حق به تن

1-خدمت كردن                                                                

2-كمال احترام كردن

3-جلوي ايشان ننشستن و پشت سر آنها نشستن 

4-فرمان آنها را اگر شرع نهي نكرده انجام بده واز نهي شان اگر واجب نيست خودداري كن      

5-روزه مستحبي رابا اجازه آنان بگير

6-بدون رضايت ايشان به سفر نرو

7-چون آنان حاضر شوند براي آنان برخيز و تا اجازه ندهند ننشين

8-در وقت راه رفتن پشت سر انها راه برو

9-هميشه با مهرباني بر روي آنها نگاه كن

10-آماده به خدمت آنها باشي

ب-ده حق به زبان       

1-با آنان به نرمي سخن بگوي 

2-صدايت را بر آنها بلند نكني                             

3-گستاخي و پر چانگي نكني                               

4-آنها را به نام صدا نزني                         

5-سخن ايشان را قطع نكني                       

6-گفته ايشان را رد نكني

7-به امر و نهي ايشان را خطاب نكني

8-بر سر آنها داد نزني

9-به انها اخم نکنی، سر پيچي نكني

10-با ايشان با ادب سخن بگويي و آن دو را هميشه دعا كني و تقاضاي دعااز آنها نمايي  

ج-ده حق به دل   

1-هميشه با آن دونرم دل باشي و ترحم كني                    

2-آن دو را هميشه دوست بداري                 

3-به شادي آن دو شاد باشي                                

4-درغم ان دو شريك باشي و غمخوار آنان باشي        

5-با دشمنان آن دو دوستي نكني 

6-از پر گويي و كج خلقي آنها نرنجي

7-اگر به تو ستم كردند بر آنها خشم نكني اگر تو را زدند دستشان را ببوسي

8-هر چند حق آنها را مي دهي باز هم بيم تقصير داشته باشي

9-هميشه در دل قصد كسب رضاي آنها را داشته باشي

10-در دل،طول عمر آنها را بخواهي 

د-ده حق به مال

1-لباس آن دو را پيش از لباس خو تهيه كني 

2-آن دو را از طعام خويش بخوراني         

3-قرض آنها را بدهي                                                

4-مخارج سفر آنها را چه واجب و چه مستحب يا خودت انجام دهي يا شخصي را اجير كني           

5-آنها را به حج بفرستي.اگرفوت كرده اندحج،نماز و روزه آنها را نائب بگير يا خودت انجام بده

6-اگر مسكن وخانه نداري براي آن دوتهيه كن يااجاره آنها را بده

7-ازمال خودت در اختيارشان بگذاري

8-امر آنان وكارهايشان را تو انجام دهي

9-با مال خوت به آنها عزت بخشي 10-مال خودت را مال ايشان بدان

اما چهل حق والدين بر فرزندان كه بعد از وفات بر فرزندان واجب است:

1-بعد از فوت آنها، در امر غسل و كفن و دفن تسريع كني

2-از بهاء زياد و هزينه آنها ناراحت نشوي

3-مراسم را بدستور شرع مقدس اسلام انجام دهي نه مانند روز

4-طبق وصيت آن دو عمل كني

5-شب دفن نماز وحشت بخواني      

6-از آنانكه در مراسم ، كاري انجام مي دهند سپاسگذاري كني

7-اگر اهل بازار بوده حساب او را فورآ تسويه نمائي كه ميت گرفتار دين نباشد

8- اگر سفارش به ثلث كرده بايد فورآ جدا كني و حق هر وارث را به خودش بدهي

9- برا ي آنها هر روز قرآن بخواني

10-بعد از هر نماز آنها را دعا كني

11- هر روز به نيابت آنها صد قه بدهي

12-اگر بتواني هر روز نماز والدين را بخواني

13-به مصائب آنان صبر نمائي و قضاي نماز واجب آنها را بخواني 

14-روزه هاي آنها را هر چقدر هدر شده قضا كني

15-به زيارت قبر آنها بروي

16-در قبرستان آيه الكرسي و قرآن بخواني

17-وقتي كه به زيارت يكي از مشاهد شريفه و اماكن متبركه مي روي به نيابت آنان زيارت كني 

18-به نيابت آنان عمره روي و اگر در حج واجب هستي در وقت فراغت به نيابت آنها طواف كني

19-به نيابت آنان اگر حج واجب خودت را كرده اي  حج واجب بروي

20-اگر كسي از آنها ناراحت باشد او را راضي كني

با اهمیت ترین حق والدين بر فرزندان كه بعد از وفات

21-براي آنان رد مظالم بدهي

22- اگر مجلس هفتگي داري بر ايشان احياء كني

23-نذرهاي آن دو را انجام دهي

24- اگر كار خير ناتمامي از آنها باقي مانده تمام كن 

25-خدائي نكرده اگر آنان مالي را غصب كرده اند آن مال را خلاص كن و به صاحبش برسان   

26-اگر خمس يا زكات بدهكارند پرداخت كن 

27- به پدر و مادر كسي بد نگوئي تا مردم به پدر و مادرت بد نگويند

28-در جامعه كاري نكني كه مردم به پدر و مادرت بد بگويند   

29- با مردم نيكي كن تا مردم پدر و مادرت را دعا كنند

30- به دوستان و آشنا يان والدينت احترام كن

 31- درعزاي ايشان برد بار با شي

32- احتمال گرفتاري آنها را بدهي و از پي نجات برآئي 

33- آثارآنان راازكتب وحسينيه ومسجدودرمانگاه حفظ كني

34- ازطرف پدرومادر كه درقيدحيات نيستند با اقوام صله كني 

 35- اگردرحال حيات به حقوق آنان كوتاهي كردي بعد ازمرگشان جبران كني   

 36- سعي كني كاري بكني كه آنان رادرخواب ببيني وازحالشان بااطلاع شوي     

37- خيرات و مبرات و صدقه را قوام ببخشي 

 38- احترام اسم آنها و قبر آنها را بلكه بهتر از زنده بود نشان حفظ كني 

39- چنانچه آنان مؤمن بودند بايد شوق بقاء آنان را داشته باشي

40-چنانچه قبر ايشان نيازبه تعميرداشت انجام دهي .

در احادیث، فرمان‌بردارى از پدر و مادر از نشانه‌هاى ایمان، نگاه کردن به آنان  عبادت و نیک‌رفتارى با آنان از محبوب‌ترین اعمال نزد خدا و رضا و غضب الهى در خشنودى یا ناخشنودى حق والدين بر فرزندان است.


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا