تاریخ چیست؟

تعریف

هنگامی که میگوییم تاریخ چیست، میتوان منظور از آن ،دانش آن باشدکه یک علم است . یا حوادث و وقایع انسانی درگذشته باشدکه موضوع علم تاریخ است. متفکران زیادی متوجه این اشتراک لفظی و لزوم تفکیک آن هنگام بحث از تعاریف و مفاهیم بوده و آن را بیان داشته‌اند.تاریخ علم بررسی در حوادث گذشته است. دانشی كه بر مبنای آن انسان این امكان را پیدا می‌كند كه بگوید آن اتفاقات در یك تداوم زمانی بوده و از آن درشرایط حال استفاده نماید.

واژه شناسی تاریخ چیست؟

تاریخ در لغت به معنای رمانی معینن در روی‌دادهاست.
این واژه در عربی و فارسی و ترکی با مفاهیم متعدد به کار می‌رود.
در قرآن کریم و احادیث واژه تاریخ به کار نرفته است.
اولین بار این کلمه در منابع سده دوم و از سده سوم به بعد کاربرد آن رایج گردید.

ریشه واژه

یک واژه عربی و بر وزن تَفعیل و اصل این واژه تَوریخ بود که برای آسانی تلفظ حرف واو آن تغییر کرد . واژه پارسی سَره اش از یاد رفته است . در کردی به آن می گویند میژو . بی گمان در پارسی نیز واژه ای برابر با آن بوده اما همچون هزاران واژه دیگر  از یاد مردمان فارسی زبان برفته است

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا